Všeobecné podmínky půjčení obytného auta

 • Ixeo_Header_Freisteller_ia3_01.pngVšeobecné podmínky pronájmu obytného automobilu                       


  1.       Pronajímatel uzavírá s občanem (dále jen nájemcem) „Smlouvu o nájmu obytného automobilu“.

  2.       Vozidlo může být půjčeno pouze osobě starší 23 let, která je držitelem řidičského oprávnění   skupiny B a praxí v řízení motorových vozidel minimálně 2roky.

  3.       Potřebné doklady a podmínky k uzavření smlouvy:

  ·         Řidičský průkaz, občanský průkaz + 1 další doklad totožnosti (cestovní pas).

  ·         Minimální stáří nájemce je 23 let s praxí minimálně 2 roky. 

  ·         Nájemce je vždy fyzická osoba, u firem je také jako nájemce uveden řidič – fyzická osoba.·         Obytné auto smí řídit pouze sám nájemce, případně spolucestující uveden v nájemní smlouvě, který také musí splnit podmínku minimálního věku 23 let, řidičský průkaz sk. B a 2 roky řidičské praxe.

  4.       Nájemce bere na vědomí, že vozidlo může řídit pouze sám nájemce (řidič 1) nebo řidič 2 uvedený v „Předávacím protokolu obytného automobilu“, který také musí splnit podmínky: minimální věk 23 let, ŘP sk. B, 2 roky praxe řízení motorových vozidel.

  5.       Sazby nájemného a další poplatky jsou uvedeny v CENÍKU. Výpůjční doba je 72 hodin a více.

  6.       V případě nájmu kratším 5dnů, bude účtován jednorázový poplatek 2000Kč.

  7.       Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací!

  8.       Pronajímatel má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany nájemce odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u nájemce náhradu vzniklé škody.

  9.       Nájemce přebírá vozidlo způsobilé k provozu, s plnou nádrží paliva a předepsanými doklady pro jeho provoz.

  10.   Nájemce je povinen pečovat o vozidlo tak, aby nevznikla škoda. Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na obytném autě telefonicky pronajímateli.

  Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil k vozidlu přístup, nebo neznalostí technického minima stanoveného pro řidiče motorových vozidel. Při ceně opravy nad 2000Kč je třeba vyžádat souhlas pronajímatele. Nájemce nesmí demontovat resp. opravovat žádné části vozidla.

  11.   Obytný automobil je nový, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí vozidla. Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele. Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.  

  12.   V případě nehody je nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného. Je nutné také volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. Dále je potřeba nehodu zdokumentovat, případně pořídit nákres postavení vozidla nebo vozidel. Obytný automobil je vybaven tiskopisem EVROPSKÝ ZÁZNAM NEHODY. 

   

  Rezervace a platební podmínky

  1.       Po písemné rezervaci mailem, obdrží nájemce zálohovou fakturu také mailem případně po dohodě doporučeně poštou. Pro platnost rezervace je nutné zaplacení zálohy (vždy 30% z celkové částky sjednané dle ceníku) do 3dnů.

  2.       Doplatek nájemného (vždy 70% z celkové částky sjednaného dle ceníku) je splatný nejpozději v den převzetí obytného automobilu.

  3.       Při převzetí obytného auta nájemce složí vratnou zálohu 30000Kč na pokrytí případných škod jím způsobených. Záloha bude vrácena zpět při navrácení nepoškozeného obytného vozu, v opačném případě bude ze zálohy odečtena cena poničeného dílu (věci) v plném rozsahu.

   

  Pojištění 

  1.       Vozidlo je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla se spoluúčastí 5%, minimálně však 11250Kč z pojistného plnění. Rovněž je pronajímatelem hrazeno povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Nejsou pojištěny přepravované osoby ani přepravovaný náklad a zavazadla. V případě zavinění dopravní nehody nájemcem je nájemce povinen a současně se tímto zavazuje uhradit pronajímateli sjednanou spoluúčast dle konkrétní pojistné smlouvy a to v plné její výši.

  2.       Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998Sb. (požití alkoholických nápojů nebo jiných drog řidičem). Pojištění se rovněž nevztahuje na škody vzniklé nedodržením podmínek půjčovního řádu nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.

  3.       Pojištění se nevztahuje na škody způsobené na pneumatikách a discích. V těchto případech je nájemce zodpovědný za celou výši škody. 

  4.       Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je nájemce povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih uplatněný pojišťovnou vůči pronajímateli vymáhán na nájemci, který tuto povinnost nesplnil.

  5.       Zněním předchozích odstavců není omezeno případné regresní právo pojišťovny vůči nájemci.

  6.       Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat na nájemci náhradu škody, která nebude uhrazena pojišťovnou. Např. v případě vzniklé škody hrazené z havarijního pojištění uhradí v případě zavinění nájemce spoluúčast.

  7.       Obytné auto je vybaveno kartou asistenční služby UNIQA ASISTENCE 2010. Nájemce při potížích telefonicky zavolá tuto službu a vyčká jejich pokynů.

  8.       Vozidlo má pojištěné čelní sklo. Při poškození úderem kamínku je nájemce povinen postižené místo co nejrychleji (po dokončení jízdy) přelepit samolepkou přiloženou v asistenčním sešitě a dále se řídit pokyny v něm uvedených.

   

  Provoz vozidla v zahraničí

  1.       Při použití vozidla pro zahraniční cestu je nájemce povinen tuto skutečnost pronajímateli oznámit nejpozději do 5-ti dnů před zahraniční cestou.

  2.       Souhlas půjčovny bude vyznačen v předávacím protokolu a pro celní orgány bude vystaveno potvrzení pronajímatele.

  3.       V případě poškození, odcizení či havárie vozidla je nájemce povinen obdobně jako na území ČR, kontaktovat asistenční službu UNIQA ASISTENCE 2010 dle podmínek asistenčního sešitu.

   

  Přistavení a vrácení obytného automobilu

  1.       Pronajímatel je povinen obytné auto přistavit dle bodu II. „Smlouvy o nájmu obytného automobilu“.

  2.       Vozidlo může být na požádání nájemce přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je sídlo pronajímatele. Pokud pronajímatel tuto službu zabezpečí, náklady na ní nejsou součástí kalkulace půjčovného dle sazby ceníku. 

  3.       Při vrácení vozidla je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží PHM a v čistém stavu. Odpadní nádrž WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit! Plyn a vodu nájemce před vrácením obytného auta nedoplňuje. Obytné auto je vybaveno lékárničkou a hasicím přístrojem. V případě použití je nájemce povinen zakoupit lékárničku či hasicí přístroj nový!  

  4.       Obytné auto bude předáno vždy v předem dohodnutém termínu a čase.

   

  Práva a povinnosti pronajímatele

  1.       Při uzavření smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat od nájemce půjčovné nebo zálohu na půjčovné.

  2.       Při předání vozidla nájemci je pronajímatel povinen:

  ·         Předat vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání s vybavením dle platných předpisů, v čistém stavu a s plnou nádrží PHM.

  ·         Předat s vozidlem všechny provozní doklady k vozidlu, tj. OTP, potvrzení o uzavření povinného ručení, servisní knížku vozidla, „Smlouvu o nájmu obytného automobilu“, „Všeobecné podmínky pronájmu obytného automobilu“ a „Předávací protokol“.

  ·         Seznámit nájemce s provozními a technickými pokyny výrobce pro vozidlo příslušné značky a typu a předvést funkční způsobilost vozidla a jeho vybavení, zejména nástavby.

  ·          

   

  3.       Pronajímatel má právo:

  ·         Při zaviněném poškození, odcizení či zničení vozidla nebo jeho části a vybavení či dokladů, pokud není kryto pojištěním, uplatnit u nájemce nárok na náhradu škody (stejně tak i při nedodržení předepsané údržby).

  ·         Vyúčtovat náklady spojené s mytím, čištěním či desinfekcí znečištěného vráceného vozidla, či doplněním PHM při vrácení nedoplněné nádrže.

  ·         V případě poruchy vozidla a jeho nepojízdnosti bez zavinění nájemce hradí pronajímatel náklady na jeho odvlečení a případné odůvodněné a prokázané náklady, které nájemci vznikly v souvislosti se zajištěním vozidla před poškozením a odcizením (o důvodnosti nákladů rozhoduje pronajímatel).

  ·         V případě poruchy vozidla a jeho nepojízdnosti zaviněného řidičem,  je nájemce povinen uhradit všechny náklady nehrazené z havarijního pojištění. Pronajímatel následně může požadovat náhradu ušlého zisku po dobu nepojízdnosti, nefunkčnosti obytného automobilu.

   

  Postup v případě nehody

  1.       Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě.

  2.       Sepsat všechny účastníky a svědky nehody.

  3.       Kontaktovat asistenční službu dle podmínek asistenčního sešitu a řídit se jejími pokyny.

  4.       Neprodleně oznámit nehodu půjčovně.

  5.       Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením.

  6.       V případě nedodržení těchto pokynů nebo nesplnění dalších povinností (viz. přísl. předpisy) může být nájemce činěn odpovědným za veškeré škody nebo následky nehody.

   

  Sankce a storno poplatky

  -          Pronájem na méně než 5dnů = 2000Kč

  -          Nevyprázdněné WC = 1000Kč

  -          Neuklizený interiér = 2000Kč

  -          Ztráta technického průkazu = 8000Kč

  -          Ztráta karty pojištění = 8000Kč

  -          Ztráta klíčů od obytného auta (jakéhokoliv klíče) = 10000Kč

  -          Extrémní znečištění interiéru nebo exteriéru (bláto, barva, asfalt, lepidlo, olej, alkohol, písek, moč atd.) = 6000Kč

  -          Nedodržení termínu vrácení vozu = 20000Kč

  -          Neodstranitelné vady, poškození a jiné, budou vždy uhrazeny nájemcem v plném rozsahu 

   

  Při stornování rezervace vozu:

  • 30 dní a více před termínem zapůjčení - 30% z celkové ceny nájmu 

  • 15-29 dní před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu 

  • 1-14 dnů před termínem zapůjčení - 90% z celkové ceny nájmu 

  • v den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu

  Manipulační storno poplatek 3000,- se účtuje vždy.

  Při předčasném ukončení pronájmu obytného auta se nájemné nevrací!

   

  Zakázáno:

  1.       Nájemce není oprávněn a nesmí dělat jakékoli úpravy nebo doplňky na vozidle.

  2.       Z důvodů možné alergické reakce následujících nájemců  je zakázáno vpouštět do Obytného automobilu jakákoliv zvířata. Pokud bude v autě zjištěn pobyt jakéhokoliv zvířete, bude auto považováno za hrubě znečištěné. V případě nutné desinfekce je povinen nájemce, který toto ustanovení porušil uhradit pronajímateli mimo paušálního poplatku také skutečné náklady účtované odbornou firmou, která desinfekci provede.

  3.       Ve vozidle je zakázáno kouřit. Pokud bude zjištěno kouření ve voze , bude vozidlo považováno za hrubě znečištěné. Poškození vybavení nájemcem způsobené kouřením, bude považováno za znehodnocení vybavení.

   

Žádné novinky nejsou k dispozici